Rynki kapitałowe

SSK&W kompleksowo doradza we wszystkich sprawach związanych z problematyką rynków kapitałowych.

Specjalizujemy się w prawie rynków kapitałowych. Adwokat dr Szymon Syp jest autorem uznanych komentarzy: pierwszego na rynku praktycznego komentarza do rozporządzenia MAR (wyd. Wolters Kluwer, 2017 r. oraz 2021 r.) oraz do ustawy o obligacjach (Wolters Kluwer, 2020 r.), cytowanych w doktrynie i w orzecznictwie.

Kluczowe usługi w ramach specjalizacji:

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie wprowadzania / dopuszczania akcji do obrotu na rynku publicznym (IPO i SPO) – przygotowywanie prospektów, memorandów informacyjnych, reprezentacja przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, UKNF, GPW, KDPW, inne)
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie przeprowadzania emisji akcji i obligacji (publiczne i niepubliczne)
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie przeprowadzania delistingów (wycofania akcji spółki publicznej z obrotu na rynku regulowanym lub obrotu w alternatywnym systemie obrotu)
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie przeprowadzania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem określonych progów stanu posiadania głosów w spółce publicznej
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacji i akwizycji w grupach kapitałowych spółek publicznych
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie transakcji przejęć (wrogich, przyjaznych) z udziałem spółek publicznych
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie łączenia, podziałów, przekształcenia spółek
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie opracowywania i wdrażania programów motywacyjnych w spółkach giełdowych
 • Bieżąca obsługa prawna spółek publicznych – kompleksowe doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych (raporty ESPI, EBI, raporty okresowe) oraz notyfikacyjnych przez emitentów giełdowych i przez akcjonariuszy
 • Wsparcie w zakresie opracowywania i wdrażania przez emitentów giełdowych wewnętrznych regulacji (regulaminów, procedur, polityk), takich jak np. indywidualne standardy raportowania (ISR), polityki wynagrodzeń, procedury związane z raportowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Wsparcie w zakresie opracowywania i wdrażania przez emitentów giełdowych zasad ładu korporacyjnego (corporate governance), w tym także w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Szybki kontakt

Not readable? Change text. captcha txt